Vestervig Roklub

Referater fra Vestervig Roklubs bestyrelse

Bestyrelsesmøde i Vestervig roklub d. 25-6-2019

Tilstede : Mikael Mortensen, Anders Christensen, Eddie Marrebæk og Inger Margrethe 

 

 1. Sct hans blev afholdt med god tilslutning, ca 42 spisende, det generede et lille pænt  overskud. Kris Yde afholdt en rigtig god båltale. Næste år til Sct hans har klubben 40 års jubilæum på Agger havn og der arbejdes hen imod at afholde en særskilt markering af dagen for gamle roere. 

 2. Der skal fjernes fygesand fra parkerings pladsen og evt. Noget nyt stabilgrus Mikael vil prøve og rette henvendelse først til kommunen, om de vil gøre ellers vil vi entrere med vognmand Jan Olsen.

 3. Udlån af klubhus den 14-7 til Eddie og den 7 og 8 september til Else Stål.

 4. Personale til Agger Athlon vil blive udstyret med en t-shirt så man nem kan se hvem der står for roklubben.

 5. Oplæg til klubbens arrangement vedr. Mad under Agger Athlon

        - Ingen udgift til hytter

        - vi skal sørge for hjælper forplejning, med et loft på 3500,-

        - Ingen udgift til rundstykker eller frugt

        - hvis vi bliver spurgt, kan vi dele frugt.

 

        Bestyrelsen bemander gril og pølsesalg, det må vi hjælpes ad med hen af vejen 

Bestyrelsesmøde i Vestervig Roklub d. 21-5-2019

 

Fremmødte: Mikael Mortensen, Bo Fyrring, Anders Christensen, Inger Magrethe, Eddie Marrebæk.

 

 1. Sponsoraftale: Aftale indgået med Sparrekassen Thy, aftalen er uændret dvs. 8000 årligt. Roklubben skal som en del af aftalen runddele 450 flyers i vestervig og Agger. Sparrekassens logo skal også være synligt på beklædning og til afholdte arrangementer .
 2. Der vil blive trøjer til dem som hjælper under Agger atlohn, så det vil være synligt hvem der kommer fra roklubben.
 3. Tur til Jegindø: med start fra klubben kl 0800, 7 tilmeldte dags dato
 4. Agger atlohn: vi afventer et udspil fra Peter Sørensen ang. Økonomien og fordeling af opgaverne vedr. Mad og drikkevarer. Skulle der opstå en tvist vil roklubben tilbyde at frasige sig rollen vedr. Forplejning og drikkevarer, imod at få 10000 som kompensation og så står Agger atlohn selv for den del.
 5. Fanebærer ved konfirmation :Søster repræsenterede roklubben som fanebærer i Vestervig og Agger kirke
 6. Vild med vand: Roklubben er repræsenteret ved vild med vand i Doverode lørdag d. 25 maj, Jan Østergård med edon både og Eddie med kajakker
 7. Kajakkursus: Ligeledes afholdes der kajakkursus d. 24-26 maj, det tager mikael sig af.
 8. Besøg fra Thisted roklub: Thisted roklub aflægger besøg i roklubben d. 13-6, hvor de låner inriggere og selv medbringer kajakker.
 9. Næste bestyrelsesmøde: Tirsdag d. 25 juni kl 1900 

Bestyrelsesmøde i  Vestervig roklub d. 15-4-2019

Fremmødte: Ingemagrethe Larsen, Mikael Mortensen, Bo Fyhring, Anders Christensen Eddie Marrebæk

 

 1. Sponsor aftale med sparrekassen Thy er ikke på plads endnu pga. Mikael ikke har kunnet få lavet en aftale med Jesper Overgaard .
 2. Login til klubbens facebook profil. Det har ikke været muligt at få fat på Kurt wissendorf som har login oplysninger.
 3. Indkøb af svømmebilletter har været en succes, Mikael vil tage alle de unge mennesker med en dag og der må de tage en kammerat med gratis, for at få lidt flere igang, imens vandtemperaturen kommer lidt op.
 4. Vi er indbudt til 100 års jubilæum i Haderslev roklub, som var rammerne omkring Vestervigs Danmarksmesterskab i 1969.
 5. Kombineret kajak og rotur rundt om Jegindø d. 30 maj kristihimmelfart dag med start i roklubben kl.0800 med rundstykker og kaffe. Frokost på havnen. Bo ligger arrangement op på facebook og hjemmesiden.
 6. Aggeratlohn  d. 5-6-7 juli. Aggeratlohn vil frigive alt madsalg til vestervig roklub og vil skal derfor også stå for fremstilling af hjælper forplejning, som vi får dækket udgifter til råvarer til. Anders vil undersøge det helt nøjagtige omfang. Morgenholdet har sagt ja til at lave hjælperforplejningen. Derudover er der morgenmad og pølsesalg. Der er formegentlig behov for 2-3 mand til pølsesalg.
 7. Der vil løbende blive lagt op ang. Fællesture i kajak.
 8. Sct.hans søndag d. 23-6. Båltaler bliver Kris Yde. Eddie bestiller den sædvanlige meny ved Meny i vorupør. Spisning kl. 1830 og bålet tændes kl. 2030.
 9. Kajakkursus bliver afholdt d. 24-25-26 maj. Derudover afholdes der kursus for Thy veteraner d. 1-5, 15-5, 29-5, 13,6 kl. 1700.
 10. Jan Østergaard træner forsat de unge roere, som har fået selskab af en forhenværende roer fra det ukrainske ungdomslandshold.
 11. Næste bestyrelsesmøde d. 21 maj kl 1900

 

 

 

 


Bestyrelsesmøde d. 13-3-2019

 

Fremmødte: Anders Kristensen , Mikael Mortensen , Ingermargrethe Larsen,

                      Eddie Marrebæk og Bo Fyhring

 

 

 1. Kajak holder rengøring af bådhallen onsdag d. 20-3-19 kl 1800, hvor vi starter med at spise pizza ,derudover er der arbejdsdag d. 23-3-19 kl. 0900 hvor der startes med morgenkaffe.
 2. Agger Athlon d. 5-6 og 7 juli uge 27, roklubben deltager som vi plejer med at servere mad, instruerer i Kajak og Edon både og være tovholder i enkelte race, vi rengør klubben efter arrangementet, som er vores bidrag til at levere hjælpere. Anders og søster tager til den næste Agger Athlon møde d. 21-3
 3. Budget: vi har ikke sponseraftale på plads med vores hovedsponsor sparrekassen Thy endnu, men forventer at få sidste års tilgodehavende på 8000,- og at foresætte samme aftale.
 4. Sikkerhed til søs: Vi vil fremskaffe retningslinier fra DFFR og prøve at lave en rød tråd, ud fra den. Derudover påtænker vi at lave et overskuelig kortsystem til at holde styr på hvem der er på vandet og til at lave kilometerstatistik. Derudover vil vi tilbyde Roskole til dem der er interesserede og Eddie vil tage kontakt til Jan Østergård som primært har med de nye ungdomsroere at gøre.
 5. Indretning af bådpladser: Vi vil onsdag d. 20-3 ryde op og lægge en slagplan for denne.
 6. Hurup svømmebad: Der er blevet indkøbt billetter til roklubbens medlemmer, hvor de kan købes for 20,- kr. Som administreres af Mikael Mortensen d. 27-3 kl. 1930-2100 har roklubben fået lov at benytte svømmehallen til at træne med kajak og redninger . Vestervig krigsveteraner skal have kajak træning i svømmehallen d. 3 og 10-4 kl 1930-2100, med instruktion af Agger kajak 
 7. Standerhejsning er d. 31-3 kl. 1030 med let frokost ved festudvalget, der modtages forslag til aktiviter til de yngste. 
 8. Facebook og hjemmeside vil blive administreret af Bo Fyrring, vi vil arbejde hen imod at kajak og roklub har fælles facebook side og vi vil forsætte med grupperne kajak ung elite og Agger kajak på tur.
 9. Sct hans : Vi modtager gerne forslag til dette års båltaler 
 10. Næste bestyrelsesmøde d. 15-4 kl 1900 

 


 

Referat af mødet 13. feb 2019
Vi konstituerede bestyrelsen som følger.
Eddie Marrebæk (EM).  Rochef og sekretær 
Bo Fyhring. (BF)Kasser 
Søster. Hus og materieale forvalter
Anders Christensen (AC). Bestyrelsesmedlem
Mikael Mortensen (MM). Formand
 
BF og MM forbereder og overdrager foreningens regnskab.
BF og MM tager kontakt til Sparekassen for at genforhandle sponsor aftale.
 
Søster beretter at;
Bette Poul er taget ind til slibning og lakering. Der har vist sig en del skrammer i bunden. Men med slibning og nyt lak bliver den helt ok igen. Venter på lak.
Målet er at få efterset 3 inriggere inden standerhejsning. Søster varetager diverse indkøb af fornødenheder til klubbens drift og vedligehold. Større indkøb aftales i bestyrelsen.
 
BF overtager adm af hjemmeside. Det søges at få en rimeligt informativ side. Men en side der ikke kræver ofte opdateringer. Informationer i det daglige klubarbejde søges i større grad at henlægges til FaceBook samt opslag i klubben.
Kalender med klubbens aktiviteter holdes opdateret på hjemmeside.
 
AC , Søster og EM tager med til Athlon samarbejdet som repræsentant.
Athlon har fungeret godt i 2018 og det ønskes at fortsætte på denne gode måde med samarbejdet.
Første møde er allerede 20/2
 
Kantinen og de aktiviteter der er, fortsættes med Søster i spidsen.
 
Festudvalg kører rigtig godt. Det skal gerne køre på samme gode og hyggelige måde fremover med Fælles spisninger osv 
Vi skal søge at få flere til at møde op på tværs af klubben, samt bakke op med hjælp til madlavning, oprydning mv.
 
Sikkerheden i klubben prioriteres meget højt. 
MM. Nyeste forskrifter fra DFfR samt DGI rekvireres. 
MM. Børneattest indhentes.
 
 
MM kontakter og præsenterer den nye bestyrelse for roklubbens Venner.
 
 
Samarbejde med Thy Veteraner giver anledning til at få kajakker med i svømmehal 
Klubben afholder startkursus for 8 veteraner.
 
De unge roere trænes fortsat af Jan.
De tilbydes deltagelse i roskole og regattaer på niveau med tidligere år.
Budget søges opstillet for dette. Dette behandles på næste bestyrelsesmøde
 
Standerhejsning er søndag den 31 marts. Kl. 10.30
 
 
Næste bestyrelsesmøde 13/3 kl. 19.00 i klubben
Opfølgning på sidste mødes punkter.
 
Budget 
sikkerhed til søs
Indretning af bådpladser 
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk