Vedtægter

Vedtægter for Vestervig Roklub
stiftet den 4. juni 1935

§ 1.
Klubbens navn er Vestervig Roklub
Dens hjemsted er Sydthy.
Klubbens stander er en gul trekantet stjerne i et gult cirkelsslag på rød bund, i cirkelslaget
klubbens initialer.
Klubbens formål er rosportens fremme.

§ 2.
Klubben optager aktive og passive medlemmer. Som aktivt medlem kan optages enhver
uberygtet kvinde eller mand, der er fyldt 12 år, som er i besiddelse af den af ”Dansk Forening for
Rosport”s forlangte svømmefærdighed og som forpligter sig til at overholde klubbens love og
reglementer.
Som passivt medlem kan optages enhver uberygtet kvinde eller mand. Passive medlemmer har
ret til at deltage i klubbens festligheder, møder og generalforsamlinger.
Begæring om optagelse i klubben må ske til bestyrelsen, der afgør, om vedkommende kan
optages.

§ 3.
Kontingentet fastsættes af bestyrelsen og forelægges generalforsamlingen til godkendelse.
Kontingentet kan deles op i kvartaler over kalenderåret efter bestyrelsens skøn.

§ 4.
Medlemmer med restance er bestyrelsen berettiget til at ekskludere. Medlemmer, der er
slettede på grund af restance, kan kun optages mod betaling af det skyldige beløb.

§ 5.
Udmeldelse og overgang fra aktivt til passivt medlem kan kun finde sted pr. en 1. januar.
Udmeldelse ved bortrejse og overgang fra passivt til aktivt medlem kan ske til enhver tid.

§ 6.
Medlemmer, der:
1. ikke overholder klubbens love og reglementer
2. gør sig skyldig i adfærd, der krænker klubbens anseelse,
3. modarbejder klubben,
kan af bestyrelsen, i graverende tilfælde ekskludereres under appel til den først påfølgende
generalforsamling.
Medlemmer, der forsætlig eller ved grov uagsomhed foranlediger skade på eller tab af klubbens
materiel eller ejendele, er, efter bestyrelsens beslutning herom erstatningspligtig over for
klubben.
Idømte multker opkræves tillige med kontingent og bliver i vægringstilfælde at behandle efter
den i § 4 nævnte bestemmelse (restancer) eller ved civilt søgsmål.
Medlemmer, som overtræder klubbens love og reglementer eller bestyrelsens særlige
bestemmelser, herunder rochefens eller dennes stedfortræders anvisninger og påbud, eller
opgiver fejlagtige erklæringer, har på forhånd frafaldet ethvert regreskrav på klubbens og
dennes bestyrelse.

§ 7.
Bestyrelsen består af 5 aktive medlemmer.
Bestyrelsen repræsenterer og leder klubben i alle anliggender. Den forvalter klubbens midler
og udfærdiger de nødvendige reglementer og ordensbestemmelser.
Bestyrelsen kan til enhver tid nedsætte særlige udvalg og udnævne medlemmer til varetagelse
af specielle opgaver, f. eks. kaproning, instruktion, selskabelige sammenkomster etc.

§ 8.
Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling ved simpel majoritet for 2 år ad
gangen, således der hvert år skiftevis afgår 2 og 3 medlemmer.
Ro-chefen vælges på hvert års ordinære generalforsamling blandt de aktive medlemmer af
bestyrelsen. Den øvrige bestyrelse konstituerer sig selv. Genvalg kan finde sted.
Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og/eller kasserer. Ved optagelse af lån
eller salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

§ 9.
Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når mindst 2
bestyrelsesmedlemmer ønsker det.

§ 10.
Regnskabsåret er kalenderåret.
Revisionen foretages af 2 på den foregående ordinære generalforsamling valgte revisorer, der
vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted. De valgte revisorer skal være
regnskabskyndige personer.

§ 11.
Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i januar måned eller efter bestyrelsens
bestemmelse medio februar, indkaldes med 8 dages varsel i lokale blade eller pr. post.
Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning fremlægges til godkendelse
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Valg af bestyrelse, jf. § 7 og 8. Valg af 2 suppleanter.
5. Valg af rochef jf. § 8.
6. Valg af 2 revisorer, jf. § 10.
7. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må indsendes skriftlig
senest 4 dage før.

§ 12.
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes efter bestyrelsens bestemmelse, eller når
mindst 12 aktive medlemmer med navns underskrift indsender skriftlig motiveret begæring
derom til bestyrelsen.
Indvarsling sker på samme måde som ved ordinær generalforsamling, dog kan varslet
nedsættes til 4 dage.

§ 13.
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Stemmeret har ethvert aktivt, restancefrit
medlem. Nye medlemmer har stemmeret efter 1 måneds forløb, dog med førnævnte
indskrænkning.
Generalforsamlingen er, undtagen ved lovændringer og ved klubbens ophør, beslutningsdygtig,
når den er lovlig indvarslet, uanset de mødendes antal.

§ 14.
Ændring af klubbens love kan kun vedtages ved simpelt flertal såfremt 2/3 af klubbens aktive
medlemmer er til stede.

Såfremt lovændringer opnår simpelt flertal med et mindre fremmøde end 2/3 af klubbens aktive
medlemmer, kan de vedtages på på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling med
simpelt flertal uanset de fremmødtes antal. Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes
ligeledes med 8 dages varsel.

§ 15.
Til vedtagelse af klubbens ophør og anvendelse af dens formue kræves en generalforsamling,
hvor 3/4 af klubbens aktive medlemmer er til stede, og hvor 3/4 af de fremmødte stemmer for.
Uanset grunden til klubbens ophør tilfalder alt idrætsmateriel D.F.f.R., hvis materialet kan
frigøres uden restancegæld for klubben.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 30. januar 2003.

Trine Lund Sørensen                                                Anna Larsen

Kjeld Hove                        Palle Mortensen                Jan K. Østergård